Arets - Materiály pre tlač

Ochrana osobných údajov

Zaškrtnutím súhlasu udeľujem dobrovoľne a slobodne (je mi zrejmé, že udelenie súhlasu môžem odmietnuť alebo ho odvolať bez nepriaznivých následkov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov za účelom kontaktovania pomocou kontaktného formulára. Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov je spoločnosť Arets Graphics s.r.o., so sídlom Mlynské Krasovského 13, 851 01, Bratislava IČO: 31357130 (ďalej len „Arets Graphics“). Zároveň potvrdzujem, že sú pre mňa podmienky, za ktorých súhlas udeľujem, prezentované dostatočne konkrétnym a informovaným spôsobom (je mi zrejmé komu a v akom rozsahu ho udeľujem). Beriem na vedomie:

  • že v súvislosti s udeleným súhlasom budú spracúvané moje údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefón, správa, IP adresa a akékoľvek ďalšie údaje, ktoré vyplynú z následnej komunikácie s prevádzkovateľom v súvislosti s mnou prejaveným záujmom,
  • že právnym základom spracúvaných osobných údajov je tento môj súhlas dotknutej osoby,
  • že moje údaje budú spracúvané až do do odvolania tohto súhlasu, kedy budú bezodkladne zlikvidované,
  • že osobné údaje môžu byť poskytnuté sprostredkovateľom spoločnosti Arets Graphics, teda marketingovej agentúre, ktorá tvorí obsah noviniek,
  • že nedôjde k cezhraničnému prenosu mojich osobných údajov a pri spracúvaní mojich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu,
  • že udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu: info@arets.sk, čo nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na udelenom súhlase pred jeho odvolaním,
  • že udelenie súhlasu nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou na uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Arets Graphics,
  • že mám ako dotknutá osoba nasledovné práva: právo požadovať od spoločnosti Arets Graphics prístup k mojim osobným údajom, právo na opravu nesprávnych alebo nepravdivých osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (na základe ktorého Arets Graphics označí uchovávané osobné údaje s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti), právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk), resp. podať návrh na začatie konania ohľadom mojich práv na ochranu osobných údajov, a to napr. v prípade porušenia mojich práv ako dotknutej osoby zo strany Arets Graphics.